بهشت کلینیک

خانه دستگاه های دراز و نشست

دستگاه های دراز و نشست

اخیرا” برای ترغیب افراد جهت استفاده از دستگاه های دراز و نشست با برندهایی از قبیل توتال کور و اب راکت و…

برای کوچک کردن شکم تبلیغات وسیعی صورت می گیرد.

ابتدا باید بدانیم بزرگی شکم حاصل تجمع چربی و شل بودن عضلات جدار شکم است، در نتیجه برای آب کردن

چربی های شکم و پهلوها و کاهش سایز کمر باید رژیم غذایی و ورزش در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند.

در همراهی با یک رژیم غذایی صحیح، حرکت دراز و نشست و حدود ۲۰ حرکت شکمی دیگر باید در متن ورزش

روزانه قرار داشته باشد تا بتواند بعد حدود ۲ تا ۳ ماه چربی های شکم و پهلو ها را آب کرده و شکمی سفت و تخته ای

را برای فردی که شکمی شل و بزرگ داشته، ایجاد کند. دقت در تیزر تبلیغاتی یکی از این وسایل، خود این مطلب را

تایید می کند و غیر واقعی بودن ادعای رسیدن به شکمی لاغر و سفت را در طی ۱۰ روز با استفاده از دستگاه دراز

و نشست آشکار می کند. در عکس های نیم رخی که مثلا در طی ۱۰ روز گرفته اند، موهای فرد چندین بار تا حد

زیادی بلند و کوتاه می شود. این بدین معناست که فرد مورد نظر برای کوچک کردن شکم خود چندین ماه وقت صرف

کرده است در غیر این صورت مجبور نبود چندین بار موهای خود را که بلند شده، کوتاه کند !

این دستگاه ها فرد را در انجام حرکت دراز و نشست یاری می کنند و به طور قابل توجه از فشار وارد شده به

عضلات شکم و پهلوها و در نهایت صرف انرژی توسط این عضلات می کاهند. همان گونه که در آگهی های این دستگاه ها

عنوان می شود، فردی که آمادگی جسمانی ندارد و قادر نیست حرکت دراز و نشست را انجام دهد، می تواند صد ها بار

حرکت دراز و نشست را با استفاده از این دستگاه ها اجرا کند. هر چند از این گونه وسایل به طور نسبی می توان جهت

گرم و آماده نمودن بدن برای حرکات شکم استفاده نمود، ولی با توجه به توضیحات بالا معقولانه به نظر نمی رسد که این

دستگاه ها قادر باشند افراد را به هدف خود برسانند. این نتیجه گیری توسط اکثر قریب به اتفاق کسانی که تجربه استفاده

از این وسایل را داشته اند، تایید می گردد.