بهشت کلینیک

خانه لیست داروهای ممنوعه در پی ار پی

لیست داروهای ممنوعه در پی ار پی

داروهای زیر از یک هفته قبل تا شش هفته پس از انجام پی آر پی نباید مصرف شوند :

  • داروهای NSAID شامل

ـ آسپیرین

ـ ایبوپروفن
ـ کتوپروفن

ـ فنوپروفن

ـ ناپروکسن

ـ دیکلوفناک
ـ مفنامیک اسید
ـ پیروکسی کام
ـ ایندومتاسین
ـ فنیل بوتازون

ـ نابومتون
ـ روفکوکسیب
ـ سولینداک
ـ والدکوکسیب
ـ سلکوکسیب
ـ اتودولاک
ـ فلوربیپروفن
ـ کتورولاک

ـ ملوکسیکام

ـ تولمتین

ـ اگزاپروزین

  • کورتیکواسترویید ها شامل

 ـ بتامتازون

ـ دگزامتازون

ـ هیدروکورتیزون

ـ تریامیسنولون

ـ پردنیزون

ـ پردنیزولون

ـ متیل پردنیزولون

ـ کورتیزون

ـ بودسونید

  • ویتامین E